പ്രധാന വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ശബ്ദ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാണ് സുലൈമാനി വാർത്തകൾ എന്ന ഷോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എല്ലാ ദിവസം 8 മണിക്ക് സുലൈമാനി റേഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ്.
ഇനി മുതൽ ചൂട് വാർത്തകൾ ചൂടോടെത്തന്നെ നിങ്ങളിൽ

Event Timeslots (6)

Monday
-

Tuesday
-

Wednesday
-

Thursday
-

Friday
-

Saturday
-

Leave a Comment